Parkering

Parkering & motorvärmare
  • Parkera endast på anvisad plats.
  • Lämna inte motorvärmarsladdarna i uttaget.

Motorvärmarstyrning via internet eller telefon

Logga in för motorvärmarstyrning

Här finns instruktioner för motorvärmarstyrning.

Gästparkeringar

Våra gästparkeringar gäller i max 24 tim.

Snöröjning

Vi snöröjer och grusar/sandar området runt fastigheten men du svarar själv för att hålla ev. carport eller parkeringsplats fri från snö.